INFORMATII CU PRIVIRE LA EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA

Am decis sa scriu acest articol care depaseste oarecum aria de informatii a unui consilier local, insa datorita activitatii mele profesionale prin care ma lovesc mereu de aceasta problema, aceea de perfectare a actelor de vanzare cumparare si a altor acte imobiliare si prin care informez mereu persoanele implicate, am decis sa postez informatiile necesare, bazice pentru obtinerea unui extras de carte funciara si unde am sa va atasez si un model de cerere pe care puteti sa-l descarcati la sfarsitul acestui articol, astfel incat sa puteti merge cu documentatiile pregatite atunci cand sunteti in situatia de obtinere a unui asemenea document.

Orice persoană interesată de situaţia juridică a unui imobil (teren, apartament etc.) poate să solicite eliberarea unui extras de informare din cartea funciară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI).PANOU CU SIGLA AGENTIEI 2

Cartea funciară este un document public care cuprinde descrierea proprietăţilor funciare, cu indicarea drepturilor reale imobiliare. OCPI poate elibera, în urma cererii persoanei interesate, extrase, certificate sau copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe cărţile funciare, planuri sau înscrisuri.

Cercetarea cărţii funciare este reglementată expres de noul cod civil la art. 883 care stabileşte inclusiv că persoana care solicită informaţii din cartea funciară nu are obligaţia să motiveze în vreun fel interesul cererii sale. De asemenea, din alin. 3 al aceluiaşi art. 883, reiese că nimeni nu poate invoca, spre exemplu, ca şi apărare într-un proces, necunoaşterea existenţei unei înscrieri efectuate în cartea funciară sau a unei cereri de înscriere înregistrate la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

Extrasul de carte funciară

Extrasul de carte funciară se eliberează de către oficiile teritoriale OCPI. Aceste oficii funcţionează la nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti. Oficiile teritoriale sunt unităţi cu personalitate juridică în subordinea ANCPI (Agenţia naţională de publicitate imobiliară).

Extrasul de carte funciară eliberat de OCPI este un document care se prezintă sub forma unui formular standard ce cuprinde informaţii referitoare la descrierea şi identificarea imobilului (număr cadastral, suprafaţa în mp etc.), înscrieri privitoare la titularul dreptului de proprietate şi la eventualele sarcini existente (drept de uzufruct, ipotecă etc.)

Extrasul de carte funciară poate fi de două feluri:

1. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

Conform art. 54 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, notarul public autentifică actele prin care se transmit, constituie, modifică sau se sting drepturile reale imobiliare pe baza extrasului de carte funciară emis stict în acest scop de Biroul de Carte Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau , după caz, a certificatul de sarcini.
Numai notarul public poate elibera extrasul de carte funciară pentru încheierea de acte notariale (de autentificare), la cererea proprietarului tabular sau moştenitorilor acestuia (conform art. 56 din Legea nr. 7/1996). Aşadar, biroul notarial va obţine extrasul de carte funciară în numele prorietarului.

Acte necesare pentru eliberarea extrasului de autentificare:

Proprietarul va trebui să se prezinte la notariat cu următoarele acte:

 • actul de identitate;
 • cerere de eliberare a extrasului de autentificare (se completează la biroul notarial);
 • copie de pe încheierea de intabulare.

Notă: la eliberarea extrasului de autentificare sau a copiei cărţii funciare nu este necesar certificatul fiscal sau adeverinţa de la asociaţia de proprietari (după caz) din care să rezulte că proprietarul nu are datorii faţă de asociatie (întreţinere, cheltuieli reparaţii, cheltuieli comune etc.). Certificatul fiscal şi adeverinţa eliberată de asociaţia proprietarilor vor fi necesare numai în momentul încheierii actului notarial propriu-zis.

Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară de autentificare

În vechea reglementare, înaintea intrării în vigoare a Legii 71/2011pentru punerea în aplicare a noului cod civil, extrasul de autentificare avea doar o perioadă de valabilitate de 5 zile. Legea mai sus menţionată a modificat însă art. 54 din Legea nr.7/1996 în sensul că acest termen este în prezent de 10 zile lucrătoare. Termenul se calculează începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul special de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zile. În acest interval de timp, legea interzice efectuarea înscrierilor în cartea funciară respectivă. De altfel, sistemul informatic ANCPI blochează cartea funciară.

Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare dobândeşte opozabilitate şi, totodată, constituie piedică la înscrierea altor drepturi din momentul înregistrării. În termenul de valabilitate al extrasului, registratorul OCPI nu va putea efectua nici o altă operaţiune de carte funciară cu excepţia aceleia pentru care a fost solicitat extrasul.Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară este de natură să garanteze securitatea circulaţiei juridice a bunurilor imobiliare.

În cazul în care părţile nu mai înţeleg să încheie actul notarial pentru care s-a solicitat extrasul, la cererea acestora, notarul public va solicita de îndată deblocarea cărţii funciare. Dacă termenul de valabilitate al extrasului nu poate fi respectat şi părţile stăruiesc în încheierea actului, notarul va solicita biroului de carte funciară eliberarea unui nou extras.

Prin realizarea unui circuit sigur al documentelor, între birourile de carte funciară şi cele ale notarilor publici, atât prin personalizarea extraselor de carte funciară, eliberate în vederea încheierii actelor translative de proprietate şi de garanţie imobiliară, cât şi prin blocarea cărţii funciare pentru imobilul asupra căruia s-a eliberat extrasul de carte funciară, până la inregistrarea actului respectiv, se elimină practic posibilitatea înstrăinării multiple a aceleiaşi proprietăţi imobiliare.

Cererea pentru eliberarea extrasului de carte funciară de autentificare trebuie să conţină atât cererea titularului dreptului tabular de indisponibilizare a bunului imobil, cât şi solicitarea notarului public adresată OCPI pe baza cererii formulate de titularul dreptului tabular, de comunicare a unui extras de carte funciare în scopul încheierii unui act notarial şi de indisponibilizare a cărţii funciare pe o perioadă de 10 zile lucrătoare.

Eliberarea certificatului, extrasului sau a copiei de pe cartea funciară se face nominal notarului public solicitant, cel mai târziu a doua zi (termen de recomandare), pe baza cererii acestuia.
OCPI poate elibera extrasul de autentificare şi în regim de urgenţă. Furnizarea serviciilor în regim de urgenţă presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, şi plata unui tarif suplimentar, al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei.

Pe lângă aceste elemente, cererea mai trebuie să conţină:

 • datele de identificare ale solicitantului (nume, prenume, domiciliu, seria şi numărul actului de identitate)
 • individualizarea imobilului, individualizare care se face prin indicarea numărulu cărţii funciare, a numărului cadastral, situarea acestuia şi tipul de imobil (teren, casă ş teren, spaţiu comercial, apartament);
 • menţiunea modului în care se va face comunicarea, şi anume prin poştă, k sediul B.C.P.I. delegatului biroului notarial sau fax;
 • data;
 • semnătura şi sigiliul notarului public;
 • semnătura solicitanţilor.

 

2. Extrasul de carte funciară pentru informare

Acest extras se eliberează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice de drept public şi privat interesate de situaţia juridică a imobilului, are o formă similară extrasului de autentificare şi poate fi folosit în alte scopuri decât pentru încheierea actelor notariale.

În cadrul procedurii succesorale pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va solicita extras de carte funciară de informare.

Tariful perceput pentru eliberarea unui extras de informare este reglementat de Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 39/2009 al MAI privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, anexă care cuprinde tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile sale subordonate.

Unde puteţi solicita eliberarea unui extras de informare?

Puteţi solicita eliberarea unui extras de informare la un birou notarial sau la biroul de carte funciară din cadrul oficiului teritorial competent. Dacă solicitaţi eliberarea extrasului de carte funciară de informare la notariat, delegatul notarial la cartea funciară se va ocupa cu depunerea şi, respectiv, ridicarea extrasului de informare de la biroul de carte funciară din cadrul OCPI.

Model: cerere_tip_pt_extras_de_informare (1)

Cu stima,

VANZAREA LOCUINTELOR A.N.L. DIN CALIMANESTI

Buna ziua stimati prieteni,

Printre problemele care au fost ridicate prin intermediul acestui blog, a fost si problema vanzarii locuintelor ANL din Calimanesti, catre cei care detin contracte de inchiriere in aceste locuinte.LOCUINTE ANL

Si pentru ca am promis ca ma tin de cuvant cu propunerile dumneavoastra, in sedinta de consiliu din data de 29.11.2012, am ridicat aceasta problema, in vederea clarificarii si punerii ei in aplicare. Bineinteles ca exista niste proceduri care urmeaza sa fie declansate, precum ar fi: schimbarea regimului juridic al imobilelor, inregistrarea solicitarilor de cumparare din partea chiriasilor, intocmirea cadastrului pe fiecare amplasament cu dezmembrare pe fiecare apartament, intocmirea cartii funciare si altele. Dar pentru a lamuri mai mult acest aspect, va prezint mai jos un extras din modificarile legislative in materie:

Referitor la modalitatea de vânzare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul derulat de ANL vă precizăm că în cursul anului 2012 au fost aduse modificări semnificative ale prevederilor legislative, respectiv:

 • prin OUG nr. 14/2010 şi OUG nr. 33/2010 s-a modificat art. 9, alin. (1) şi (2), lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • prin HG nr. 389/2010 s-a modificat art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

        Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de autorităţile administraţiei publice locale sau de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit legii, şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. Pentru anul 2012, valoarea de înlocuire este de 411 Eur/mp, inclusiv TVA.

Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare, unităţile prin care se efectuează vânzarea potrivit legii beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul de vânzare al acesteia.

În ceea ce priveşte sumele rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, conform prevederilor legale în vigoare acestea se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe.

Aceste sume se vor folosi exclusiv pentru finanţarea programului de locuinţe pentru tineri.

Menţionăm că prin Ordinul MDLPL nr. 1498/2008 s-a stabilit că obiectivele noi de investiţii propuse de autorităţile publice locale care au virat la ANL sume rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri se înscriu cu prioritate în cadrul acestui program.

Etapele pe care primăria trebuie să le parcurgă pentru îndeplinirea procedurilor de vânzare sunt următoarele:

 • schimbarea regimului juridic al imobilelor – din proprietate publică sau proprietate privată a unităţilor administrativ teritoriale, în proprietate publică de stat prin Hotărârea Consiliului Local, această hotărâre fiind transmisă către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
 • trecerea din proprietate publică de stat în proprietate privată a statului se face prin Hotărâre de Guvern promovată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
 • înregistrarea solicitărilor de cumpărare din partea deţinătorilor de contracte de închiriere;
 • întocmirea cadastrului pe fiecare amplasament, cu dezmembrarea pe fiecare apartament cu indicarea ariei construite efective, inclusiv cotele indivize;
 • întocmirea cărţii funciare şi întabularea fiecărui apartament în parte;
 • încheierea contractelor de vânzare-cumpărare între administraţiile locale şi chiriaşi;
 • depunerea la „Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti”, în contul ANL, a valorii de vânzare din care se scade comisionul de 1% pentru activitate, evidenţă şi vânzare a Administraţiei Locale care a întocmit documentaţia de vânzare.

 Faţă de atribuţiile ce vă revin conform prevederilor legale în vigoare, pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de vânzare a locuinţelor pentru tineri, primăria va asigura atât logistica necesară, cât şi accesul rapid la informaţii al chiriaşilor.

Pe curand stimati prieteni,